• Sun. Jun 23rd, 2024

За нас – Центар за напредни истражувања

Byadmin

Nov 15, 2021

„Влеговме во ново време на несигурност“.
Стигнавме на крстопат и треба да ги поставиме најдобрите прашања за да ги најдеме најдобрите начини за напред. Ние постојано сме изненадени од климатските промени, регионалната политичка нестабилност, финансиските кризи, целокупното ширење на нетолеранција и насилств, а сега и со пандемија.
Како што рече Рон Аткин: Изненадувањето е одговор на прашање што не го поставивме!

Глобализацијата ги забрзува интензивниот раст на транс-глобалните и супра-територијалните врски во последните педесет години. Од перспектива на општествен континуитет и општествени промени, последниот половина век на интензивна глобализација се претстави со важна реконфигурација на географијата, економијата, државните конфигурации, идентитетите и знаења.

И на територијалните постари форми на капитал- државата, нацијата и модерна рационалност, во голема мера се уште се присутни во современиот свет.
Прашањата на културниот диверзитет признавање и управување, интеркултурната комуникација станаа се повеќе и повеќе истакнати во јавниот живот, но до неодамна, малку беше истражувано и напишано за овие прашања.
Многу држави, институции, организациони раководители и слично, немаат стратегија или план како да се справат со управување на расната, етничката, религиозната или културната разновидност, со комуникациските проблеми, и покрај тоа што во местата на живеење и на работни места се населени и делуваат со луѓе од различни култури и идентитети.

Навистина, за разлика од глобалната економска меѓузависност и модернизација, политички, етнички и верски движења често се движат во спротивна насока. Етничките сепаратистичките движења често ги делат луѓето, што ја отежнуваат промоцијата на националните цели за хомогеност.
Фундаменталистичките движења често резултираат од процесот на брза модернизација, кои се сметаат за ерозија на традиционалните културни и верски убедувања, а понекогаш резултираат со тероризмот.Луѓето се држат до илузорната или исчезнувачка „сигурност“ поради недостаток на алтернативи.

Традиционалните аналитички рамки и концепти не даваат задоволителни решенија за сегашните предизвици. Светот е посложен и процесите се случуваат брзо кои честопати се противречни.
Традиционалното образование не ги подготвува студентите за неизвесна иднина со зголемени нивоа на закани. Личната и социјалната безбедност, институциите и материјалниот и природниот свет што нè опкружуваат станаа несигурни.Во овој контекст, улогата на науката има предност, давајќи валидна и корисна прогноза и објаснувања за современите феномени.
Ова вклучува одговорно преземање на научни истражувања со соодветна примена во човечките општества.
Задачата и одговорноста на Центарот за напредни истражувања е да помогне во навигацијата низ комплексноста и неизвесноста на оваа возраст, придонесувајќи за формулирање на одговори на итни прашања што бараат посложено и интердисциплинарно размислување.

Директор на Центарот: Проф. д-р Рубин Земон

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *